‘Samle fersen’ Jan Wybenga: € 125,-

Knippe en plakke fan Feestboek:

André Looijenga Kloppet dat fan dy €125? Wat in idioat djoer boek is it dan wurden… As it sa mâl moat, kin ik myn sneontemiddei ek wol nofliker bestedigje.
9 oeren lyn · Leuk

Jetske Bilker Do stietst der wol as sprekker by! Lûkst dy werom? En Goaitsen, komt dy ek net?
8 oeren lyn · Leuk

Abe de Vries @André: 120 of 125 euro, dêr wol ik ôfwêze. @Jetske: ik ha al foar ferline wike ôfberjocht dien. By myn witten: nee, Goaitsen komt ek net, en boppedat wit Goaitsen fan neat oer syn mooglik opnommen It hûs, dêr’t hy it redaksjewurk en de besoarging fan dien hat.
8 oeren lyn · Leuk

Jetske Bilker Dat sil Goaitsen net oanstean.
3 oeren lyn · Leuk

Abe de Vries It kin hjir noait gewoan. Goed.

Comments 1