Ut de argiven: Farsk 76

fan web.archive.org in side fan Farsk, de foarrinner fan ensafh. Troch mysels ûntwurpen. It koe minder, al sis ik it sels. Ek ensafh lûkt meikoarten in nij jaske oan. Mar dat jaske meitsje ik net sels diskear. Klik op it plaatsje foar in side út 2006. Doe wie der ek al Fryske literatuer.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *