Fergees: Go-Gol-argyf!

No op te freegjen by Knilles: it argyf, as PDF, fan it út leffens opdoekte Go-Gol. Brûk de feedback-knop oan de linkerkant at jo belangstelling hawwe. It argyf rint fan 24-10-2009 oant 17-02-2010. In unyk dokumint! Hjirûnder in foarpriuwke:

Ik haw de tried wer oppakt, mar wit noch net wat ik jûn ite sil…

Comments 2