Daverjende Spanning By Gysbertpoll!

Nee, ik kin net sjen wa’t op wa stimd hat… Mar it is tige spannend op de poll! De útslach sil, sa’t ik hearde, in grutte rol spylje by it úteinlike takennen fan de Gysbert.

Of net. Dat kin ek.

Ik fyn it oars al wat sneu foar Arjan Hut, dy stiet noch op 0 stimmen…

 

Comments 1