Rûge boffertsjes

It skriuwen begjint wer hielendal op gleed te kommen. Eh… nee, net mei de typemasjine. Dat giet net mear yn dizze moderne tiid. In tige handige tekstferwurker is Rough Draft, moai dat fekje oan de rjochterkant foar oantekeningen en sa. En letter kin de tekst fansels wer yn Word of sa laden wurde.

Besykje it mar ris! Ik fyn it ideaal wurkjen sa.

Sil boffertsjes ite. Ofpriisd fansels.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *