It Aapke & it Skoathûntsje

Wy hiene it, leave berntsjes, lêstlyn oer Facebook. Us Abe giet hjoed wer hielendal los op dat medium! En syn skoathûntsje, Martsje de Jong gûlt mei it wolfke mei…

Knipp’n en plakk’n mien jong:

Tresoar wol op 10 septimber in jûn yn de Bres hâlde mei optredens fan foar de Gysbert nominearre dichters. Prachtich fansels, mar let op, Piter Boersma sil oan ‘e ein syn oardiel jaan oer de meitingjende bondels. Aldergelokst bin ik dy jûn oars besteld.
Leuk ·  · Diele · hast in oere lyn ·

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of