Sjuerylid Gysbert mislediget dichter

Sjoch minsken: it nivo stiicht… Jantsje en Abe begjinne te skellen… Ja, dat stiet in sjuerylid goed! Wannear wurdt der ris yngrepen?

  • Jantsje Post, moatst dy fan Van der Kwal mar neat oanlûke, om yn styl te bliuwen: hy wit net better. As de Bibleteek tenei de linkerhân beprate litte wol wat de rjochter skriuwt, my bêst. As elkenien dat fierder prima fynt, bin ik útluld.
  • Froon Akker Praat om ‘e nocht? Giet dyn ‘Gedoch, gedoch, gedoch’ hjirboppe dan oer dyn krityk op de list fan Alpita? Bin ik yn de beane of do?
  • Abe de Vries As sels de skoalmasters net mear lêze kinne, wat moat der dan fan de bern wurde?
  • Jantsje Post v/d Kwal, hoe sa styl? Mar wat oars: dat sprookje fan dij oer it Bryks, wêr kin ik dat fine; ús heit hat in pear dagen syn FD net krigen; yn ‘e war troch de fakânsjebesoargers, tocht er.

Comments 3