Mail oan de Moanne

Nee, net deselde Moanne as dy fan juster en wat taalflaters ferbettere:

Bêste minsken,

it muoit my tige, mar hjirby sis ik myn abonnemint op de Moanne op. Yngeande it oare jier (2014). De reden is dat ik benammen oer Fryske literatuer lêze wol, en sokssoarte artikels steane tsjintwurdich mar komselden yn jim tydskrift.
Mei freonlike groetnis:
Cornelis van der Wal

Comments 1