Frysk Prairiehynder revisited

Hjoed, fia ensafh.nl in nije von Däniken. Hjirûnder set ik nochris it Frysk Prairiehynder, fan ferline jier alwer. Net te begripen dat sa’n filmke hast gjin sjoggers/harkers lûkt! Al sis ik itsels, Anne Feddema en moi hawwe hjirmei in topfilmke levere. Ek muzikaal sjoen.

No ja, bekyk it mar.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *