It Frysk in streektaal?

‘Twintig schrijvers verspreid over het hele land die publiceren in hun streektaal vragen om een verhaal en dat verhaal afdrukken met een vertaling ernaast. De literatuur blijft dan niet beperkt tot een bepaalde regio, maar wordt toegankelijk voor iedereen. Dat is het even simpele als krachtige idee dat ten grondslag aan het boek Schrijvers op streek.

Samensteller Jan Sleumer vroeg 20 schrijvers een verhaal in te leveren. De vertaling wordt simultaan aan de oertekst afgedrukt. Daarnaast maakte fotografe Iris Réthy bij elk verhaal een indringend portret van de auteur. Zo ontstaat een boeiend mozaïek in woord en beeld van de literatuur in diverse streektalen.’

Sjoch hjir foar mear ynfo oer dit boek.
Tsja… Soe ik hjir by stean wolle? My tinkt fan net… It Frysk as streektaal typearje… It Frysk is de twadde Rykstaal, en dat witte Jetske en Ate ek hiel goed. Dochs steane se tusken allerhanne dialektskriuwers yn, dêr’t wy net folle literêre kwaliteit fan ferwachtsje meie. Utsein Johan Veenstra fansels. Wêrom josels en jo taal sa nei ûnderen helje? Wat in minderweardichheidskompleks!

Foar de goede oarder: ik mei hiel graach oer dialekten en streektalen. Mar it Frysk heart dêr net by, is myn miening.

Ik waarmje jûn wat makaroany op, in pear moanne lyn makke. Hat beferzen west, hear.

Comments 13