Lekkele #twicht

No, hielendal gjin reaksje mear fan Tresoar, wat de sulveren #twicht oanbelanget. Net sa fatsoenlik, mar ja… dat binne wy wend.

Mar it is goed sa, hear. Dan bin ik de lêste winner, en dat hat ek wol wat.

Hiene jo de literêre simmerkwis al sjoen? Of is er wat te dreech foar jo? Tsss… set em op soe’k sizze!

Ik helje aansens lekkel iten op.

Comments 1