No sa, dy hat der àl ferstân fan

Klaas van der Hoek yn de Moanne:

‘En hoe hie myn listje derút sjoen as ik kieze kinnen hie út de groslist yn stee fan de shortlist? Op de groslist steane ommers ek noch – ik doch mar in greep – Granytglimkes fan Elmar Kuiper, De trektocht fan Albertina Soepboer en Kristus Pavlov fan Cornelis van der Wal…’

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *