Barbaar op mûlharpke

No, der is net safolle belangstelling foar myn foardracht, sjoch foarige bloch. Mar dat wist ik al, dat jimme barbaren binne.

It is rêstich op de Fryske blochkes! Hmm, sil ris efkes sjen wat it Aapke op Facebook útspookt…

Haha, it earme dier kin gjin dielnimmers krije foar syn dichtkursus by Tresoar… Tsja, leare hoe’t it net moat, oars kin ik my dêr ek neat by foarstelle…

En Jantsje Post is nei Kanada flechte.

En Goffe spilet op syn mûlharpke.

En Jetske is oan it hurddraven.

En fierders bart der neat, en sa heart it ek.

Jûn makaroany opwaarmje.

Comments 1