Sjuery Gysbert: net-literêre arguminten

Alderearst in rektifikaasje: der wie wol drank by de Griene Weide, myn korrespondint hie it by it ferkearde ein, dat ik haw him per direkt dien jûn.

It wie in moai barren yn Boalsert juster, ik haw noch bamy iten nei ôfrin, tegearre mei in grutte groep feestgongers.

Mar steane jo my ta dat ik dochs wat kritysk bin oer it sjueryrapport. Ik fyn it frijwat sneu foar sawol priiswinner Smink as krekt-net-priiswinner Elske Kampen. Jacobus hat dus úteinlings de priis krigen op grûn fan foar in part net-literêre arguminten: ‘ek syn desinnialange oanwêzichheid yn it Fryske literêre fjild en syn krewearjen as kritikus, oantruner en stille kracht op de achtergrûn ha de trochslach jûn, it lêste lytse tikje.’

Dizze argumintaasje doocht fansels fan gjin kant, it heart oer it boek, de bondel te gean. En nearne oars oer.

Ik leau net dat ik earder sa’n amateuristysk sjueryrapport lêzen haw.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
josse de haan
josse de haan
9 years ago

Sorry Cornelis, as de sjuery seit dat Jacobus in sântal bondels skreaun hat mei in nijsgjirrige kwaliteit, dan jout dy sjuery implisyt oan dat dit literêr de trochslach joech. It hie yn myn teory ek in oeuvrepriis wêze kinnen, mar sa wol dizze sjuery dat net neame.Ik fyn it in goed en earlik rapport.
Myn kandidaat yn myn artikel oer de nominaasjes (ensfh) wie Elske Kampen, mar Jacobus stie by my ek heel heech.

Grutte Pier
9 years ago

Mar sa giet it altiid. Tink oan it aapke, no.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x