Namme nije literêre priis is stellen

No sa! Grut nijs! In nije literêre priis. Foar debuten. Hoefolle jild kriget de winner eins? De hear Willem Verf, sels ek in soarte fan skriuwer haw ik begrepen, is de grutte inisjatyfnimmer en hie der in praatsje oer by de Omrop.

De Tammingapriis dus.

Eh, mei ik wat freegje… is Willem Verf eins net in ordinêre dief?

Lûk jo eigen konklúzje. Side 8 út Hûn oan ‘e himel (2007). Itselde gedicht wurdt ek sitearre yn myn novelle Kening Kees (2008)

Dat, ik soe wolris útlis hawwe wolle fan de *kuch*  pommeranten.

Doc - 28 Nov 2013 21-54

 

Comments 3