Priisfraach!

Wa wit it antwurd op dizze twa fragen? Jo kinne, as jo it goed hawwe, yn ruil foar in goede flesse (reade) wyn myn bondel ‘Zonderlinge kruising tussen aap en priester‘ mei nei hûs ta nimme.

Hokker Fryske boeken lizze dêr yn ‘e kast?

Hoe hyt dit doarpke, dêr’t Knilles fannemiddei trochhinne fytst hat?

Nasy mei babi ketjap fan de Aldi

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *