Stopje

Ja, ek ik haw it juster wer ris besocht: mar it reedriden… Ik fyn der gjin sek mear oan. En dat is benammen de skuld fan Sven Kramer. Dy man moat stopje. No daliks.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *