Besprekken Dam bywurke

Op dit bloch hâld ik de besprekken fan Eppie Dam yn de Ljouwerter krante by. Meindert Bylsma en it skriuwduo Harke Bremer en Jarich Hoekstra binne taheakke. Klik hjir foar it oersjoch.

Op dizze side binne ek de besprekken fan Tjitte Piebenga, Harmen Wind en Babs Gezelle Meerburg foar deselde krante oan te klikken.

Fierders fine jo hjir ek myn eigen besprekken foar it Frysk Deiblêd.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *