Drollen op de Boekemerk

Dit berjocht stie yn de Ljouwerter fan hjoed:

Hoe de Friese literatuur over twee
en een half jaar vertegenwoordigd
zal zijn, is niet te zeggen, maar dat
het gebeurt, is wel zeker. Er bestaan
afspraken voor vier jaar met het Ne-
derlands Letterenfonds over de serie
‘10 books from Holland’. In 2013 was
er voor het eerst een Friese pedant:
‘10 Books from Fryslân’ onder redac-
tie van Alpita de Jong. Dit en volgend
jaar is er in ‘10 Books from Holland’
een hoofdstuk aan een Fries boek ge-
wijd. In 2016, als Nederland gastland
is, komt er een tweede aflevering van
‘10 Books from Fryslân’.
Oppewal verwacht dat er in de Ne-
derlandse delegatie in 2016 ook weer
ruimte zal zijn voor een Friese schrij-
ver. Omdat de Friese poëzie veel pro-
fijt heeft gehad van het optreden van
Hettinga in 1993, zou het volgens
hem reeël zijn om in 2016 een Friese
prozaschrijver een kans te geven.
Wie dat zou moeten worden? Oppe-
wal: ,,Dêr kinne wy noch twa jier oer
hottefylje.’’

No is it fansels wer de fraach: wa bepaalt hokker skriuwer nei Dútslân stjoerd wurdt? (ja, dat klinkt wat nuver, ik wit it). Is it wer Tresoar sels dy’t soks regelet? It is bekend dat de literauerbefoarderer T. Oppewal in tige konservative literêre smaak hat. Krijt Teake it wer foar it sizzen? En Alpita? Ik mei Alpita graach lije, mar literêr sjoen is se ek net al te foarútstrjibjend. Jo wurde der al wat wurch fan.

Kies ris foar it eksperiment, slûge drollen!

Ik frees lykwols mei grutte freze…

Hokker iten it jûn wurdt is noch net útiten.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier
8 years ago

Slûge drollen? Dat is PVV-taal, no.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x