Grinzer Courant?

It wurdt hieltyd mâlder by de ‘Ljouwerter’ Krante. Hjoed in pagina’s grutte bylage oer de Grinzer Universiteit. Wat moatte wy Friezen hjirmei? Wat kin ús dy Grinzers skele?

Dit komt net goed, dat wik ik jo.

rug

 

Comments 1