Waarde gemeente: wee uw gebeente

Mei ik, op dizze waarme, mar dochs heuchlike dei, it wurd jaan oan oan dûmny Looijenga te Grins. Lês hjir syn oangripende preek.

Ik waamje in bakje iten op.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *