It Nijs swijt

Dizze mail stjoerde ik fannemiddei oan it ynfo-adres fan Itnijs.nl. Hoessein jo? Nee, gjin reaksje krigen…

Achte bewegers,

jim hawwe it grif meikrigen: jim cartoons mei ‘grappen’ oer de resinte fleantúchramp hat foar in soad protesten soarge. Ien fan dizze ‘artistike’ kréaasjes hawwe jim yntusken fuorthelle. Dat is op himsels moai, mar ik wachtsje no noch op in iepenbier ekskús en in ferklearring wat dizze ‘grappen’ oanbelanget.

Mei achtinge:

Cornelis van der Wal

Yntusken lês ik op Facebook dat Kitty Madison har meiwurking oan It Nijs op in sêft sin setten hat. Dat der mear folgje meie.

Wy hawwe pasta mei sjampysaus iten

Comments 1