Knilles NET op it Boekefeest

Foar guon in teloarstelling, foar oaren in gerêststelling: ik kom moarn net op it Boekefeest! En dan net fanwegen in boycott of sa, mar om’t ik hjir noch hiel noflik op in kemping oan de Iselmar sit…

No noch allinnich, mar moarn komt myn Muze wer… It skriuwen giet hjir nammers hiel goed. Ris sjen oft wy der noch in wike oanknoopje kinne, want it wurdt waarm oare wike!

foto

In tsjustere tinte…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *