Sunich Sirkwy

Nee, in grutte ramp is it net hear, mar wurdt de side fan Sirkwy faaks net mear byhâlden? Jo soene it hast tinke. Of is de webmaster fuortbesunige?

sirkwy piter

Al wat skande dat ik sels ek in flaterke makke: ‘moar’ moat ‘moat’ wêze. Mar ik kin it dêr net ferbetterje.

Folgje jo it noch?

Bakte rjappels mei hamburger en slaad hawwe wy iten.

Comments 1