Reaksje Friduwih Riemersma

Reaksje Friduwih Riemersma op dit blog en dat fan Bart FM Droog: http://nederlandsepoezie.eu/?p=2134

– Ik haw nearne lêzen hokker saaklike oanpak de dupearre klanten fan De Contrabas keazen hawwe. Binne der bygelyks klachte-ynventarisaasjes op Radar, wat is de bêste rjochtsgong, wat te dwaan as men as lytse skuldeasker gjin foardering útbetelle krije, ensfh? Mei oare wurden, hawwe de klanten fan De Contrabas wol slutende ôfspraken makke sadat se har ferhaal helje kinne? Hawwe de ôfspraken ea wol saaklik west?
– En wat myn “ôfspraak” oangiet, ik krige de opdracht (opslein op hurde skiif) ta it skriuwen fan myn essee fan Sirkwy. Dus ik bin mar útfierder en de opdrachtjouwer Tresoar is formeel ferantwurdlik foar it útjaan fan ús essees. De wize dêr’t de ôfspraken tusken de partijen Tresoar, HotSum en De Contrabas op makke binne hawwe dêrom net myn ynteresse, ommers as der wat misgiet kin ik Tresoar oansprekke (as dy it dan juridysk spylje haw ik gjin poat om op te stean as útfierder, mar dat wit ik al hast in jier).
– In ynskriuwing by de KfK seit gewoanlik neat oer de betrouberens fan in bedriuw.
– Ik bin net sa’n antesedinte-neilûker. Takomst is wichtiger as it ferline en de doelen en oanpak fan HotSum jouwe my it folste fertrouwen yn de útjouwerij, ynbegrepen har kar foar partners.
– It liket inkeld saaklik misrûn by De Contrabas; ik tink dat it foar elkenien better is dat de net-saaklike kapasiteiten fan Breukers wol ynset wurde. Der lykje ommers al sa’n soad sinten fuort te wêzen, as Breukers hielendal fuort moat, ynbegrepen alles wat er wol kin, is der hielendal sprake fan kapitaalferneatiging.

Comments 2