Subsydzje Provinsje Fryslân foar de Contrabas/HotSum ynlutsen

Nei oanlieding fan in WOB-fersyk fan Bart FM Droog is dúdlik wurden dat de Provinsjale subsydzje foar de essaybondel Alde Meuk? ynlutsen is. De útjouwer moat in foarskot fan  € 2250,- werombetelje.  Undúdlik is hoe’t de distribúsje fan Alde Meuk no fierder ferinne sil.

Fierdere fragen binne:

Is de printer wol betelle en hoe heech is de oplage? Is de foarmjouwer (Ankemarije Dam Design) wol betelle? Is de sealeigner (Restaurant de Stoof te Harns) wol betelle? Wat binne de reaksjes fan Abe de Vries, Jetske Bilker en Teake Oppewal?

Sitaat út it WOB-beslút: “Bij ons is bekend dat Uitgeverij de Contrabas een subsidieverlening van €2.250,- heeft ontvangen. Deze subsidie is in de vorm van een voorschot uitbetaald. Inmiddels is de verleende subsidie op nihil vastgesteld. Dat wil zeggen dat het reeds ontvangen bedrag terugbetaald zal moeten worden.’

Klik op it dokumint foar in pdf fan it WOB-beslút.

wobhotsum

 

 

Comments 2