It Swijen fan HotSum

By HotSum is it stil. Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries: se swije.

Hoe sit it begelyks mei de troch De Vries oankundige essaybondel? Giet dat noch troch neidat de Provinsje de subsydzje foar in earder essay-projekt ynlutsen hat?

‘Om 15 novimber hinne ferskynt by útjouwerij De Contrabas yn Utert myn twadde, sa’n 240 siden tsjûke essaybondel Erfskip & krisis. Essays oer Fryslân en Fryske literatuer 2.’

Hoe is no de ferhâlding tusken HotSum en de Contrabas? Bestiet HotSum einliks noch wol? Hat it ea bestien?

Kom der mar yn minsken!

Jûn ite wy patat en sneks. Slaad der by.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *