Domme flater by artikel Volkskrant oer stavering

In goed stik yn de Volkskrant, al moat ik sizze dat de passaazje ‘De Fryske Akademy dwingt het Fries in een keurslijf om het maar zo veel mogelijk op een ‘echte’ taal te laten lijken.’ net sa handich fyn. ‘Sjogge jo wol?’ sille de anty Friezen sizze, ‘it is ommers hielendal gjin echte taal.’

Mar ja, sa’n domme flater kinne jo ferwachtsje as jo nei de nammen fan de opstellers sjogge. Dêr sitte in pear tusken, dy’t net al te snoad binne, to say the least.

Jûn snert.

Comments 3