Letterhoeke Tresoar hast folslein yn it Hollânsk

Ja minsken, ik haw efkes oant it turvjen west wat de nijste Letterhoeke fan Tresoar oanbelanget. Ek hjir liket it Frysk stadichoan te ferdwinen. Se moatte har skamje, dêr oan ‘e Bûterhoeke.

16 siden yn it Hollânsk, 9 yn it Frysk. Sa binne de ferhâldingen.

Wy ite jûn bakte rjappels mei hin.

Comments 1