JA! In nije fers2!

No, dêr wiene se al,  Friduwih en Abe mei nije artikels op fers2.eu. It wie my al earder opfallen, se dogge daliks wat ik harren opdraach.

En yndied, sa’t ik al foarsein hie: ‘de redakteuren’ skriuwe sels it ‘tydskrift’ foar it meastepart fol!

Abe en Friduwih! Sil it harren better ferrinne as Tristan en Isolde, Romeo en Julia? Wy meie hoopje fan al, it soe skande wêze.

 

Comments 1