Brother snow

IMG_1103

Ha! Bûten falt no in moai pak snie, hoopje dat it efkes lizzen bliuwt.

IMG_1102

Yn ‘e hûs oan it retro skriuwen, mei de Brother LW 710i. Neat gjin staveringshifker, mar it wurdboek!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *