Post-gehak

Och ja, dochs efkes trochgean op dat ‘Mienisme‘. Efkes koart, dan wol ik der ek gjin wurd mear oan smoarch meitsje.

Meindert Reitsma mient dat der yn de Fryske literatuer soks west hat, of noch is, as post-modernisme. No, Meindert, fierwei de measte Fryske skriuwers hawwe dêr noch nea fan heard, lit stean dat se sa’n streaming oanhingje.

Jo ôfsette tsjin in streaming dy net bestiet, liket my net al te snoad.

In bytsje Frysk skriuwer docht mar wat, en sa heart it ek.

Wy hawwe gehak mei griente en rys iten.

Comments 4