145 skriuwers minder om te lêzen

Ik sil se net allegear opneame, se steane ûnderoan dit artikel. 145 skriuwers dy’t beswier meitsje tsjin de útrikking fan de Freedom of Expression Courage Award oan it Frânske satiryske tydskrift Charlie Hebdo.

Hawwe dizze selde skriuwers ek protestearre tsjin it likwidearjen fan de redaksje fan Charlie Hebdo? Mislike lefbekken binne it. Se prate ymplisyt soksoarte terreur goed. Ik sil nea in wurd fan har lêze, as ik dat al fan doel wie.

Jûn pasta mei tsiis, griente en flêsk

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *