Literêr nijs: Provinsje Fryslân betellet subsydzjes net út

Ut in betroubere boarne.

Sa’t jo faaks witte stipet Provinsje Fryslân de útjefte fan Frysktalige boeken. Dat wol sizze, sa soe it moatte. Yn de praktyk blykt likernôch dat de Fryske útjouwers hiel lang wachtsje moatte op subsydzje. De efterstân is sa fier oprûn dat it de fraach is oft der dit jier noch wol nije Frysktalige boeken útkomme kinne.

De reden fan it net útbeteljen fan de subsydzjes is net bekind.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *