Bommel Bamy

Faaks hawwe jim it al lêzen: it Kadoboek fan Tresoar sil dit jier in oersetting wêze fan Marten Toonder syn ‘De Vergelder’. No bin ik persoanlik wol in leafhawwer fan Toonder syn wurk. Mar wie der dan gjin oarspronklik Frysk skriuwer te finen?

It tsjûget fan grutte earmoed fan geast en fan lytsachting foar de Fryske literatuer om foar in Hollanner te kiezen.

Sa.

Jûn waarmje wy û.o. Bamy op.

Comments 4