Grunte Pier!

Foar hjoed ferwiis ik jo efkes nei it liedende Frysk-literêre tydskrift ensafh. Duo von Däniken presintearret dêr Grunte Pier!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *