Aaifoon fretten

Ha goeie. Ik bin wat oan it downgraden wat telefoan en tekstferwurking oanbelanget!

Fûn op it geweldige Vetusware.com in wp5.1. dy’t it ek treflik docht op myn âlde Toshiba T 1910. En ik haw in Windows-foon kocht ynstee fan myn Aaifoon. Hat it measte mei it batterijgebrûk te krijen.

Yn de telefoanwrâld is Windows op dit stuit eins wat in outsider. Mar it hat yn elts gefal hiele moaie astrologyprogramma’s, better as de Aaifoon.

Dus.

Wy hawwe patat en sneks fretten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *