By Sirkwy.nl hawwe se it Frysk ek al ferleard…

Leave berntsjes, sjogge jim de flater? Stjoer jim oplossing mar nei Teake O. ta. Efkes op it plaatsje klikke, no.

 

sirkwyagenda

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *