Tresoar slikket de skuon fan Dijsselbloem

Swalk, en dat is dus Tresoar, hat dit jier as Kadoboek in oersetting fan in Bommelboek. Dêr haw ik al earder wat oer skreaun, lês mar. It komt der op del dat ik it mar nuver fyn dat der gjin oarspronklik Frysk literêr wurk útkeazen is. Of wiene de Fryske skriuwers op?

Alle respekt foar de oersetters hear…

It wurdt lykwols noch slimmer… Tresoar knibbelet foar it hjoeddeiske reagear, mei de pet yn ‘e hân wurde de snústerige skuon fan Dijsselbloem beslikke. Ik fyn dat in polityk statement, dat net past yn de taakstelling fan Tresoar as Frysk ynstitút.

 

Jûn tink patat en sneks.

Comments 2