Dagen fan de Fryske hamburger

Ja, dat wie my wat, dy Dagen van de Friese Literatuur  yn Amsterdam, dêr’t allinnich mar Friezen op ôf kamen. Fjouwer kear soe it heve, dêrnei binne se der mei stoppe, it wie in grutte mislearring. De Hollanners hiene der alhiel gjin ynteresse foar.

Yn 2008 skreau ik der al oer, sa seach ik niiskrekt. Klik hjir. No liket it betiden wol Grysk of sa, dy side, mar jo komme der wol út, tinkt my. Dat âlde weblog fan my is doedestiids folslein fernield troch de lju dy’t dêr efter sieten…

Lykwols: der is neat feroare, sa mei de konklúzje wol wêze… Hoe djip moat Teake syn trauma wol net wêze? Hoe lyts fielt er him foar de Hollanners oer…

Wy hawwe krieltsjes mei hamburger en slaad iten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *