Dichter fan swarma

No, myn blochke fan 29-08-2015 hat de PVDA Fryslân blykber op in idee brocht. Dat, as tank soe ik eins daliks as earste Dichter fan Fryslan beneamd wurde moatte. Lykwols, it is mar in skiterich bedrach dat dêr mei anneks is, 2500 euro.

Earst ris sjen wat de betingsten binne, en dan sil ik beslute oft ik ek meidoch.

Wy hawwe swarma iten, lekkel.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *