Reboelje yn bestjoer Skriuwersboun!

Heden, heden, it moat net mâlder! Ik parafrasearje hjirûnder in tekst dy’t my ûnder eagen kaam:

Friduwih R. dielt mei:

Op 16-1o-15 hawwe sawol de foarsitter, in trijetal bestjoersleden, de siktaris  en de oersetterswurkgroep, yn in gearkomste  fan it bestjoer har wantrouwen yn myn hanneljen as ponghâlder utere.

It bestjoer bestiet út:
Tryntsje van der Veer – Foarsitter
Johannes Beers – Skriuwer en PR
Auck Peanstra – Notuliste
Friduwih Riemersma – Ponghâlder
Anne Tjerk Popkema – Algemiene funksje

Wat soe der te rêden wêze? Ik doch mar gjin suggestjes. Iepenheid nei bûten ta soe moai wêze…

Jûn broadsje hamburger en mear lekkers.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *