Hotsum: wêr bisto?

No’t wy it dochs oer útjouwers hawwe: hoe soe it eins mei Hotsum/de Contrabas wêze? Ik kom hjir op nei it lêzen fan dit kreaze besprek fan Aggie van der Meer har ‘Tei-iizje / Lok-azen’, útjûn troch dizze komby. Op de side fan de Contrabas stiet noch hieltyd in banner dy nei in wordpress-side fan Hotsum ferwiist. Dat, bestiet de útjouwerij noch, of hoe sit dat? Sa net, wêrom stiet de brot noch online?

Wat bin ik nammers bliid dat ik dêr gjin bondel útjûn haw…

Jûn eat mei fisk.

Comments 1