Una linea di bello

Le nuvole glêzewaskje Dio stjerrekiker,
ha scoperto che il maschio vuole una bella linea.
Sì, l’uomo voleva essere più vicino,

Era già in strada con uno script
e ho visto con gli occhi artistiche a tutto tondo.
I gufi sono aaisiik e non vedenti dèi

wâdzje dal sangue di un sole morente.
Nelle vicinanze erano lacrime quando dice
trochkrige libera delle potenze superiori …

I poeti che latticello e molti sono sul farmaco,
che l’uomo è andato a caffè e taverna.

Non dimenticate che ci doveva essere solo!

In line fan moaie

De glêzewaskje wolken God sterrenkijker,
Hy fûn dat de manlike wol in moaie rigel.
Ja, de man woe wêze tichter,

It wie al yn ‘e strjitte mei in skrift
en ik seach mei artistike eagen yn it rûn.
Owls binne aaisiik en bline goaden

wâdzje út it bloed fan in stjerrende sinne.
Nearby wiene triennen as er seit
trochkrige frij fan de hegere machten …

Dichters dy’t sûpe en in protte binne op medisinen,
dat de man gie nei kofje winkel en herberch.

Ferjit net dat der moast wêze allinnich!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *