Trúkjes mei sjampy’s

Ja, jo falle al in bytsje yn in swart gat, nei it foltôgjen fan in literêr projekt, lykas in dichtbondel. Tiid foar wat oars! Ik wurkje ek noch stadich troch oan in proaza-projekt fansels. Ferfelend is dan altyd de ôflieding dy’t Ynternet hjit…

Aldergeloks binne dêr wol wat trúkjes foar. Sjoch hjir mar ris. En sa’n Freewrite-dinkje… Liket my ek net ferkeard!

 

Gehak mei sipels en sjampy’s mei rys.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *