Katalogus Tresoar net mear berikber

Nei it echec mei sirkwy.nl leit no ek de katalogus fan Tresoar der út. Ik woe niiskrekt efkes in boek ferlinge, mar dat kin dus net mear. Soe it komme om’t Tresoar no yn de ‘cloud’ sit? En wa begrypt eins wat hjir stiet?

Efkes wat plaatsjes der by, dan snappe se it op ‘e Bûterhoeke faaks ek.

Ik wol hjir ynlogge op de katalogus. Klik.

Screenshot from 2016-05-23 13:20:03

Dan komt dit:

Screenshot from 2016-05-23 13:21:06

Hoe kom ik no by myn liengegevens? En by de Tresoarkatalogus? En wat mei it ûndersteande betsjutte? Dy side komt nei foaren as jo dêr wat sykje.

Screenshot from 2016-05-23 13:18:51

Faaks is it in idee en nim ris wat bettere ICT’ers oan en lit it net oan goedwollende amateurs oer. Lykwols, as ik my fersin, dan jou ik dat graach ta. Ik wol gewoan in boek ferlinge, en it is striemin waar, dat ik haw gjin nocht dat eintsje te rinnen.

Jûn lekker ite.

Comments 3