Aparte kar advyskommisje Obe Postmapriis

Erica Bergema, Rolf Bremmer, Afke de Haan en Marlies de Jong, does that ring a bell? Eh… Ik hie allinnich noch mar fan Rolf Bremmer heard, de akademikus. De oare trije meie jo sels googelje… Hoe dan ek, dizze persoanen hawwe ferstân fan it literêre  Frysk neffens de Provinsje, se sitte ommers yn de advyskommisje foar de Obe Postmapriis 2016, de priis foar oersettingen yn en út it Frysk, yn alle sjenres.

Lit ik foaropstelle dat ik alle fjouwer nominearren de priis net misgun. Lykwols… in dichter -Tsead Bruinja- nominearje  dy’t syn eigen Fryske fersen oersetten hat yn it Hollânsk, kin dat eins wol? Ik fyn it frijwat bizar. Hoe hat Bruinja dat dien yn Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers, wiene guon Hollânske teksten der net earder as de Fryske?  It soe oars moai wêze dat Tsead wer ris in priis krige, mar hjir haw ik grutte fraachtekens by.

En wêrom yn ‘e goedichheid stiet Geart fan der Meer net op it listke? Dat is in grut skandaal. Dat wie tink te dreech foar de kommisje, al dy tsjokke boeken…

Koartsein: it amateurisme slacht wer ta! Mar dat binne wy njonkelytsen wend.

Wy hawwe pizza iten

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
jacobusjelle breukerGrutte PierGeart Tigchelaar Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of
jacobus
Guest
jacobus

Soe wol in poll sjen wolle mei gadingmakkers foar de Obe, ynklusyf Geart van der Meer!

jelle breuker
Guest
jelle breuker

Oars as wat in soad Frysktaligen, better sein taalbewegers, jin wiis meitsje wolle is dat it Frysk nea in algeniene gebrûkstaal west hat. Wol is it sa dat oant foar inkelde jierren it Frysk op it plattelân foar master opsloech, ek al wie dat oanfretten troch de fjouwer Fryske dialekten en troch bergen lju dy’t der mar wat hinne eamelje yn harren egolekten. Sûnt koart is de safolste diskusje op gong oer de takomst fan de taal. Dat nei oanlieding fan ad hoc taalûndersiker Hans van de Velde fan de Friieske Akkedeemje dy’t tawol op it stypjen fan eins allinnich… Read more »

Grutte Pier
Guest

Tsead in priis krige? Pas op, hy stjoert in advokaat op jim dak, no.

Geart Tigchelaar
Guest
Geart Tigchelaar

Men kin jin altiten ôffreegje wêrom’t ien net nominearre is. Faaks wie ien Geart genôch?