Nij: alternative poll foar de Obe Postmapriis 2016

Jo kinne stimme, lofts boppe op de startside. De net al te deskundige sjuery hie Geart fan der Mear oerslein, dat ik haw syn oersetting fan David Copperfield sels tafoege.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *