Abe de Vries syn Nachtrider wer online!

Ja, it is wier, it frijwat mislearre projekt fan Abe de Vries is wer ta libben kaam! Wat wie dat ek al wer, dy Nachtrider?

De Vries skreau yn 2011: ‘De NachtRider bringt bydragen oer literatuer, muzyk, media en byldzjende keunst. De NachtRider skriuwt yn it Frysk, mar sjocht ek oer de provinsjegrinzen. De NachtRider ynformearret, sinjalearret, nitelet en provosearret. En de NachtRider is altyd op paad…’

In pear jier lyn luts Abe de stekker der út… Mar no stiet de side dus wer online! Klik hjir

Comments 1