Grutte Pier Net oer de holle sjoen troch de Moanne + rektifikaasje

Niiskrekt de nijste Moanne efkes trochblêde yn de byb, faaks moat ik dit nûmer mar ris oanskaffe, want der sit in tige nijsgjirrige bylage by oer de Fryske opera.

Tige spitich dat skriuwer Liuwe Westra myn lytse elektroanyske opera Grutte Pier oer de holle sjoen hat! 🙂

REKTIFIKAASJE: De opera wurdt al neamd yn it boekje, ik haw der oerhinne lêzen. Myn ferûntskuldigings Westra!

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *